031-37737085-09131064724

یک دوست … تعداد بازدید ‫:‬ 275 بازدید

doost1
شما را همانطور که هستید قبول می کند

به شما اعتماد دارد

تنها چیزی که باید به او بگویید یک «سلام» است

از شما نا امید نخواهد شد

شما را با بهترین خاطرات یاد می کند ( حتی با تمام نقاط ضعفی که دارید)

اشتباهات شما را می بخشد

لطف او به شما با شرط و دلیل نیست

به شما کمک می کند

همیشه شما را دعوت می کند

فقط می خواهد با شما باشد

برای شما یک جای خاص در قلب خود دارد

در زندگی شما تغییری ایجاد می کند یک تغییر خاص

هیچگاه درباره شما قضاوت نمی کند

بی دریغ از شما پشتیبانی می کند

در بین دیگران شما را انتخاب می کند

سبب تسکین درد های شما می شود

احساسات مثبت را در شما القا می کند

درباره شما حرف های خوبی می زند

در صورت لزوم حقیقت را به شما می گوید

شما را درک می کند

در کنار شما گام برمی دارد

آنچه را شما نمی فهمید برای شما بیان می کند

وقتی که نمی شنوید فریاد می زند

شما را از توهم به سمت واقعیت سوق می دهد