031-37737085-09131064724

مخلوط کن

مخلوط کن

مخلوط کن

جهت مخلوط کردن  مصالح بتن به طور نیمه خشک  کاربرد دارد . دنده های  بکار رفته در گیر بکس تمام ادامه مطلب