031-37737085-09131064724

اخبار شرکت

باسکول توزین سیمان

باسکول توزین سیمان

گروه تولیدی صنعتی آژینه سپاهان باتوجه به نیاز مشتریان اقدام به طراحی و تولید  سیستم باسکول  توزین سیمان بروی مخلوط ادامه مطلب